Privacyverklaring

Privacyverklaring “Wendy van der Hoek”
In deze privacyverklaring informeer ik u graag over de manier waarop “Wendy van der Hoek” persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden.
Ook leg ik u uit wat uw rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die ik heb ontvangen. Hierbij gaat het over gegevens die ontvangen zijn omdat ik persoonsgegevens heb of ga ontvangen betreft het verzorgen van een uitvaart door “Wendy van der Hoek” of door het geven van nazorg.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Bij “Wendy van der Hoek” houd ik de gegevens bij die iets vertellen over u of gegevens die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met mij als ik een uitvaart ga verzorgen of in het verleden voor u heb verzorgd. “Wendy van der Hoek”  verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

De categorieën die “Wendy van der Hoek”  o.a. verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens van overledene zoals naam, geslacht, adres, geboortedatum en sterfdatum. Deze gegevens vallen niet onder de wetgeving.
  • Persoonsgegevens van nabestaanden (meerdere mogelijk) zoals naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens, emailadres, maar ook een levensverhaal en rouwdrukwerk
  • Derden: “Wendy van der Hoek” moet noodzakelijke persoonsgegevens delen met derden om een uitvaart te verzorgen zoals Begraafplaats en crematoria, rouwvervoer, bloemmist, drukkerij, kisten, steenhouwers etc. Zij ontvangen alleen het hoog noodzakelijke en dienen hier zorgvuldig mee om te gaan conform eigen privacyverklaring.

VAN WIE BEWAART “Wendy van der Hoek” PERSOONSGEGEVENS?
In principe beschik ik over de persoonsgegevens van iedereen die (in)direct contact heeft (gehad) met mij. Er is binnen de organisatie een onderscheid tussen verschillende groepen:

  1. Oude relaties uitvaart
  2. Nieuwe relaties uitvaart
  3. Leveranciers
  4. Relaties in offerte stadium (nog geen klant)

WAARVOOR GEBRUIKT “Wendy van der Hoek” PERSOONSGEGEVENS?
“Wendy van der Hoek”  verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Voor alle relaties geldt, dat ik door de relaties ingevulde gegevens uitsluitend gebruik ten behoeve van zijn/haar uitvaart voor communicatie-uitingen en wervingsacties van “Wendy van der Hoek”. Tenzij u niet akkoord gaat door middel van het sturen van een niet akkoord mail, geeft u mij daarmee toestemming om u te benaderen met informatie over uitvaarten. U kunt ten alle tijden dit aanpassen. Stuur een mail naar wendyvant@hotmail.com

“Wendy van der Hoek”  garandeert dat ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omga met uw gegevens. “Wendy van der Hoek” is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade (zoals bijvoorbeeld identiteitsfraude)

Wat bewaar ik van u als ik toestemming daarvoor ontvang?
– Namen
– Adres
– Emailadres
– Polissen
– Rouwkaarten
– Financieel gegevens (geen inlogcode)
– Levensverhalen
– Getekende documenten (aanvraag begraven of crematie)
– Aangifte overlijden
– Art. 8- formulier
– Factuur
– Kopie ID of paspoort
– Foto’s (voor drukwerk als medefoto impressie)
– Bevestigingen van afspraken
– Offerte
– Informatie
– Uittreksel uit een overlijdensacte
– Facturen leverancier
– Gegevens voor accountant (verzonden via beveiligde mail)
– WeTransfer of Dropbox voor het versturen van foto en muziek betreft uitvaart
– intakeformulier indien van toepassing

HOE LANG BEWAART “Wendy van der Hoek” DE PERSOONSGEGEVENS?
“Wendy van der Hoek”  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijke zijn, worden deze verwijderd.

MET WIE DEELT “Wendy van der Hoek” DE PERSOONSGEGEVENS?
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houd ik mij natuurlijk aan. In principe deel ik uw gegevens niet met anderen. Dat doen ik alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Bijvoorbeeld als, op grond van de wet gegevens, politie, justitie, toezichthouders of de Belastingdienst daarom verzoeken en de gegevens  opvragen. “Wendy van der Hoek” deelt geen informatie van de overledene of nabestaanden op sociaal media, magazine, krant en website.

HOE GAAT “Wendy van der Hoek” MET MIJN PERSOONSGEGEVENS OM?
“Wendy van der Hoek” gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens die mij zijn toevertrouwd. Die gegevens worden alleen gebruikt voor de door de persoon aangegeven doeleinden. Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonlijk dossier en dat is ter inzage. Buiten de mijzelf en nabestaanden is niemand bevoegd tot inzage in dossiers.

HOE KAN IK MIJN PERSOONSGEGEVENS BEKIJKEN OF AANPASSEN?
Wilt u weten welke persoonsgegevens  over je zijn vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’? Voor wijzigingen of inzage neem contact met ons opnemen via telefoon: 06-44226301 of e-mail: wendyvant@hotmail.com

Aanvragen voor verwerking dienen per e-mail te worden doorgegeven om ook daarin de privacy te waarborgen. We zorgen ervoor dat wijzigingen binnen twee weken worden verwerkt.

Als u een verzoek doet zal ik allereerst beoordelen of ik uw verzoek in behandeling kan nemen. Ik kan  het verzoek niet in behandeling nemen als ik uw identiteit niet kan vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als ik het verzoek in behandeling heb genomen, zijn er een aantal situaties waarin ik het verzoek moet weigeren. Ik zal een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als ik het verzoek moet afwijzen, zal ik  schriftelijk motiveren waarom ik niet aan het verzoek kan voldoen.

OVER DIT PRIVACY STATEMENT
Dit is het Privacy Statement van “Wendy van der Hoek”. Uitgewerkt aan de hand van de nieuwe regelgeving (AVG) . Aangezien deze regelgeving kan veranderen, behoud ik het recht om dit Privacy Statement aan te passen en blijf over dit onderwerp in gesprek met mijn contacten, bestuur en toezichthouders. Deze versie is gemaakt in juli 2018.

MEER VRAGEN OVER PRIVACY?
Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe ik uw persoonsgegevens gebruik? Neemt u dan contact met me op. Ik sta ook dan voor u kaar!